Forum: Udlandsdansker i Portugal

Brug dette forum til at dele erfaringer med andre og kommende udlandsdanskere i Portugal.

 

Emne: Portugals EU-formandskab
Navn: Søren Dahl
       21-06-2007 17:18
Det forventes at Portugals EU formandskab, som starter pr 1. juli og løber indtil 31. december, vil koncentrere sig om følgende hovedområder:

1. At bringe udvidelsesprocessen videre
2. At skabe et fornyet traktatgrundlag for EU baseret på forfatningstraktatens tekst
3. At tilføre ny fremdrift til Lissabon Processen
4. Udvidelse af Schengen-samarbejdet og øget samarbejde omkring immigration
5. Mere fokus på eksterne forbindelser herunder specielt, Afrika, Rusland, Middelhavsområdet og Brasilien

En stor del af Portugals formandskab vil bygge på det 18-måneders program som blev vedtaget i december 2006 og som dækker Tysklands, Portugals og Sloveniens formandskaber.

Ad. 1. Tysklands formandskab har lagt grundstenene og det forventes at Portugal vil videreføre forhandlinger med Tyrkiet og Kroatien. En vigtig del af arbejdet vil bestå i at sørge for at Rumænien og Bulgarien integreres bedst muligt som nye medlemmer af EU.

Ad. 2 Her er de 4 danske forbehold omkring fælles valuta, unionsborgerskab, forsvars-samarbejde og retsligt samarbejde indtil videre ikke i spil. Det ventes at Tysklands omfattende konsultationer med de enkelte medlemslande vil danne grundlag for en fremtidig traktat. Der er udtrykt enighed mellem medlemslandene om at en ny traktat om samarbejde bør kunne fremlægges i anden halvdel af 2008.

Ad. 3. Lissabon Processen (opkaldt efter topmødet i Lissabon år 2000) er populært sagt EU's langsigtede mål om at styrke uddannelse og efteruddanelse som led i at gøre Europa til en konkurrencedygtig, vidensbaseret økonomi.

Ad. 4. Schengen samarbejdet (navngivet efter byen Schengen i Luxembourg) er EU's samarbejde om at ophæve paskontrol mellem medlemslandene og styrke kontrollen med immigration fra lande udenfor EU. Man vil forsøge at integrere alle de nye medlemsstater i Schengen-samarbejdet hurtigst muligt. Her tænkes især på: Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Slovenien, Malta, Cypern, Tjekkiet, og Slovakiet og desuden Rumænien og Bulgarien som blev medlemmer af EU per 1. januar 2007. England og Irland står uden for Schengen samarbejdet.

Ad. 5. Det ventes at Portugals formandskab vil kunne indgå samarbejdsaftaler med Afrikanske organisationer herunder fastlæggelse af en fælles strategi for udvikling af kontinentet. Som følge af Portugals tætte relationer med Brasilien ventes det at formandskabet vil medvirke til øget samarbejde mellem EU og Brasilien såvel som andre Latinamerikanske lande. Et øget samarbejde med Rusland ventes at blive sat på dagsordenen inden for udenrigs- og sikkerheds-spørgsmål samt energi.

Besvarelser: